Program szczegółowy

na wybory gmina Kołobrzeg

Wstęp

Mieszkamy w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Polski – Gminie Kołobrzeg. Piękna rzeźba terenu, 13 km szerokiej plaży, malownicze lasy, rzeki i jeziora połączone ścieżkami rowerowymi składają się na miano atrakcji turystycznej. W porównaniu z Kołobrzegiem, miejscowości gminy mają charakter turystyczno – rolniczy. Dla wielu turystów ma to zaletę „swojskości” i czują się u nas swobodnie i komfortowo. Najpewniej również z tych powodów mamy wyjątkowo wysoki na skalę Polski przyrost liczby mieszkańców, obecnie żyje tutaj ponad 10 000 osób w 22 sołectwach. Nasza baza noclegowa rośnie z roku na rok i osiągnęła już ponad 22 000 miejsc noclegowych. Dla porównania Kołobrzeg ma ich ok. 47 000. Potencjał gospodarki turystycznej gminy Kołobrzeg oraz działalności zależnych to niecałe 2 000 podmiotów gospodarczych, z czego ponad tysiąc działa sezonowo. Dochody sektora turystycznego w powiecie kołobrzeskim szacowane za rok 2011 to 1 mld 354 mln złotych a podatek od nieruchomości w gminie za rok 2012 wyniósł 16 mln złotych.

To obrazuje nasz potencjał i możliwe kierunki naszego rozwoju a wniosek nasuwa się sam: ,,Sektor turystyki jest wizerunkowo, funkcjonalnie, ekonomicznie i społecznie najważniejszą częścią gospodarki. Tworzy on najwięcej miejsc pracy, wytwarza największą część dochodu, stanowiąc podstawę funkcjonowania Gminy Kołobrzeg”. To zobowiązuje nas do stwarzania możliwości jego rozwoju, do dbania o nasze otoczenie ze świadomością, że stanowi ono nasz dom, nasze źródło dochodu i naszą wizytówkę. Już dziś Gmina Kołobrzeg jest rozpoznawalna i może konkurować z Kołobrzegiem, nasze starania i decyzje jakie będziemy podejmowali wpłyną na kierunek jej rozwoju a co najważniejsze jak będzie się w niej żyło. Opracowanie to ma pokazać wizję, którą ja chciałbym Wam zaproponować, nie twierdzę, że jest ona najlepsza ale według mnie pozwoli na osiągnięcie tego na czym nam wszystkim najbardziej zależy – rozwoju i satysfakcji.

Poniżej postaram się przedstawić swój punkt widzenia na rozwój Gminy Kołobrzeg, tematyka ułożona została w działy, które uważam za najistotniejsze.

Ludzie aktywnie zaangażowani

Szanowni Państwo,
przedstawiam Wam moją drużynę ludzi aktywnie zaangażowanych w życie naszej gminy. Bliskie są nam sprawy gospodarcze infrastrukturalne, zróżnicowany i konsekwentny rozwój, ale najważniejsze są dla nas programy społeczne.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Należy zadbać o to aby każdy z mieszkańców wiedział, że w swoim urzędzie zostanie potraktowany w sposób profesjonalny i pomocniczy. Mieszkaniec to nie tylko kolejny „Petent”, to osoba dla której wykonujemy naszą pracę. Całość procedur winna odbywać się sprawnie i w możliwie najszybszym terminie. Wszelkie podejmowane decyzję należy konsultować z mieszkańcami, których one dotyczą poprzez regularne spotkania i konsultacje. Należy rozwijać „budżet obywatelski” u nas to „fundusz sołecki”, w którym przyznana pula pieniędzy zagospodarowana będzie w większym stopniu na cele wybrane bezpośrednio przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. Mieszkaniec ma prawo do informacji na temat finansów gminy i jej funkcjonowania, tylko taki model zapobiega niegospodarności i trwonieniu publicznych środków.

Mieszkańcy dla których pracujemy

Gmina powinna bardziej wspierać ośrodki i zakłady opieki dla wszystkich mieszkańców w potrzebie. Przede wszystkim dzieci, które z przyczyn niezależnych od nich znalazły się w sytuacji kryzysowej. Również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powinien docierać do wszystkich potrzebujących a Gmina powinna wspierać badania profilaktyczne, dojazd mammografu, dostęp do specjalistów, jednocześnie w miarę możliwości dofinansowywać pewne świadczenia. Bezpieczeństwo publiczne to także odpowiednio wyposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zapewnienie transportu zbiorowego do wszystkich wsi w granicach gminy. Wójt nie musi ale może i powinien dofinansować te linie oraz jednocześnie lepiej zadbać o stan przystanków. Konieczna jest również stała współpraca ze służbami mundurowymi, Policją, Strażą Graniczną czy Strażą Miejską dla zapewnienia spokoju zwłaszcza w sezonie letnim. Jednak ich rola nie powinna ograniczać się do łapania rowerzystów a do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły oraz zmniejszenia ilości wykroczeń przeciw mieniu i zdrowiu.

Wspieranie działalności edukacyjnej

Gmina powinna swoim działaniem bardziej wspierać wszelką działalność edukacyjną, kulturalną i sportową. Sołectwa powinny posiadać budżety na organizację spotkań mieszkańców i zawodów sportowych, to nie tylko zapewnienie zdrowego wypoczynku ale również budowa więzi między mieszkańcami. Na terenie gminy działa wiele kół zainteresowań, kół Gospodyń Wiejskich, związków sportowych ich wiedza i praca powinna być wspierana, to właśnie oni mogą mieć duży wpływ na rozwój naszych dzieci. Każde dziecko powinno dostać możliwość rozwoju swoich zainteresowań czy to w świetlicach podczas zajęć edukacyjnych, czy na treningach na obiektach sportowych gminy. Inwestować należy w każdy talent na terenie naszej gminy. Programy uczące, wzbogacające młodzież, wychwytujące uzdolnionych są bardziej potrzebne niż wiele dóbr materialnych, normą powinno dziś być wspieranie finansowe dzieci uzdolnionych, zajęć z języków obcych, dostępu do internetu czy dożywiania. Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest również zaangażowanie nauczycieli i animatorów pracujących z dziećmi, należy ich zachęcać do ponadprzeciętnej pracy. Konieczne jest także zabezpieczenie tanich i zadbanych przedszkoli dla wszystkich naszych dzieci. Kultura fizyczna winna być realizowana przez jednego gospodarza – dysponenta infrastruktury sportowej. Jeden dysponent gminny a kluby wg potrzeb środowisk sportowych. GOSTiR winien tworzyć i zarządzać sekcjami młodzieżowymi w miejscowościach gdzie pozwala na to zaplecze i jest wystarczająca ilość dzieci. Polityka prorodzinna to gminne obiekty, które trzeba wypełnić treścią, wpłynie to także na wydłużeniem sezonu poprzez organizowanie na naszych obiektach i ścieżkach imprez promujących zdrowy styl życia i wypoczynek.

Wspieranie interesów naszych mieszkańców

Właśnie tutaj widzę najistotniejsze zadanie dla gminy, należy silnie wspierać mieszkańców, którzy na terenie gminy prowadzą swoje interesy. To najczęściej obiekty wypoczynkowe, dla których najistotniejsze jest zapewnienie przez gminę możliwości ich rozwoju. Może się to przejawiać zarówno w działaniach promocyjnych gminy przynoszących korzyści wszystkim jej mieszkańcom, również w formie wsparcia finansowego dla ekologicznych inwestycji a kończąc na zmniejszaniu wszelkich obciążeń finansowych w ramach możliwości gminy. Opłaty ponoszone przez przedsiębiorców jak np. podatek od nieruchomości nie powinny szybować przez rosnące zapotrzebowania gminy, lecz być kompromisem między jej potrzebami a możliwościami lokalnych przedsiębiorców, którzy najczęściej działają sezonowo a płacą za cały rok.. Wsparcie powinno przejawiać się również w reprezentowaniu interesów mieszkańców przed innymi urzędami, jeśli droga jest zaśnieżona nie można powiedzieć, że to droga powiatowa i nas nie obchodzi, trzeba dopilnować żeby została ona odśnieżona.

Gminne inwestycje

To najistotniejsze z zadań własnych gminy, w zakresie inwestycji należy przede wszystkim wymienić działania gminy w zakresie poprawy istniejącej infrastruktury, tworzeniu nowej infrastruktury i wpływaniu na poprawę i tworzenie nowych inwestycji na terenach nienależących do gminy ale mających dla niej istotne znaczenie. To również ciężka praca urzędników o każde możliwe dofinansowanie ze środków europejskich, pamiętajmy, że to ostatnia taka szansa, ponieważ w roku 2020 kończy się aktualnie przyznane wsparcie finansowe dla Polski.

Poprawa istniejącej infrastruktury to przede wszystkim uregulowanie gospodarki wodnej poprzez odtworzenie systemu melioracji. Ten problem znają przede wszystkim mieszkańcy nowych osiedli zlokalizowanych na terenach będących wcześniej polami uprawnymi. Należy dbać o rowy melioracyjne, zapewnić odbiór wód deszczowych ze wszystkich terenów zurbanizowanych. Nie chodzi tutaj o nakładanie obowiązku robienia operatu wodno-prawnego dla każdej kałuży, lecz o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji wód deszczowych. Popraw polega również na bieżącym utrzymaniu już istniejącej infrastruktury, koszenie trawników, sprzątanie chodników, mycie wiat przystankowych i odnawianie ławek i placów zabaw to z pozoru błahe sprawy ale wpływają one na nasz wizerunek.

Tworzenie nowej infrastruktury to przede wszystkim więcej inwestycji, które upiększają naszą gminę, poszerzają ofertę dla turystów i służą naszym mieszkańcom dając im pracę i zarobki. Należy wdrożyć program zrównoważonej rewitalizacji wszystkich wsi gminy Kołobrzeg. Każda z nich należy wzbogacić małą architekturą tj. siłownie plenerowe, ścieżki zdrowia, place zabaw i miejsca do grillowania. Musimy wpływać na wzrost konkurencyjności naszych wsi oddalonych od morza poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej. Należy zintensyfikować budowę dróg, chodników, ścieżek, zejść na plażę a także całego zaplecza usługowego i infrastruktury na potrzeby turystyki. Szczególnym celem jaki sobie stawiam jest stworzenie oferty alternatywnej do plaży, takiej która przyciągnie turystów również po sezonie letnim. Chciałbym stworzyć „sztuczną plażę”, obiekt łączący walory plaży, basenu i solarium przy wykorzystaniu występujących w Grzybowie źródeł geotermalnych. To może stać się naszą wizytówką i ekologiczną inwestycją na miarę XXI wieku. To może stać się ofertą dla turystów z Polski, zagranicy a także miejsce do weekendowych wypoczynków okolicznych mieszkańców.

Jest również wiele do zrobienia na terenach nienależących do gminy ale mających dla niej istotne znaczenie. Dużym znaczenie mają tutaj drogi powiatowe łączące nasze miejscowości oraz tak istotny z punktu widzenia naszych interesów pas nadmorski. Należy wykorzystać wszystkie możliwości wpływania na budowę i remonty dróg powiatowych oraz towarzyszących im chodników i oświetlenia. Czasami również dofinansowując te inwestycje, przecież mieszkańców nie obchodzi do kogo należy ta droga tylko fakt, że prowadzi do jego domu. Należy w ten sam sposób wpływać na zagospodarowanie pasa nadmorskiego, trzeba tworzyć infrastrukturę polepszającą naszą ofertę turystyczną. To nie tylko budowa zejść na plaże, siedzisk, promenad, to także stworzenie nowej oferty na bazie przystani w Dźwirzynie czy tamtejszej „pustyni”, dla nas normalnej dla turystów wyjątkowej. Niemniej istotne jest wspieranie inicjatyw remontowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, każdy z nas chce mieszkać w ładnym i bezpiecznym otoczeniu, gmina powinna pomagać w realizacji tych celów zwłaszcza w dużych skupiskach mieszkańców, jakimi są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Zieleniewie, Drzonowie czy Rościęcinie.

Działania proekologiczne

Wszystko o czym mowa była wcześniej należy realizować z zachowaniem fundamentalnej zasady poszanowania środowiska naturalnego. Ekologia to nasza szansa na rozwój w zgodzie z naturą. Przejawiać się to powinno we wszystkich naszych działaniach. Poczynając od weryfikacji i obniżeniu kosztów systemu śmieciowego, ponieważ jego założeniem nie było zwiększenie opłat tylko ich obniżenie, nie było utrudnianie życia mieszkańcom tylko ułatwienie postępowania w przyjazny środowisku sposób. Kolejnym krokiem powinno być wsparcie gminy dla wszystkich inicjatyw proekologicznych, poprzez programy dopłat do instalacji kolektorów słonecznych czy instalację energooszczędnych urządzeń. To przede wszystkim świadomość ekologiczna ale równie ważne są duże oszczędności, które za tym idą, do tej pory tematyka ta była traktowana jako drugorzędna. To na takie i podobne projekty są środki dla innowacyjnej gospodarki od Unii Europejskiej. Niemniej ważna jeśli nie najważniejsze jest stanowisko gminy wobec wszelkich działań mogących wpływać na nią negatywnie. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem lokalizacji spalarni i biogazowni w Korzyścienku, elektrowni atomowej w Gąskach i farmom wiatrowym w strefach ochronnych i zamieszkałych.